סקרי עצים

כתנאי לאישור תכנית בנייה יש צורך בהתייחסות לעצים הקיימים על המגרש או החלקה לגביה מוגשת התוכנית. הרשויות מחייבות את היזמים / בעל המגרש בביצוע סקר עצים על מנת להבין מהו מצאי העצים הקיים ומה מידת ערכיותם (כך עצים ותיקים ובעלי ערך מין גבוה זוכים לשימור מחמיר ועצים אחרים מקבלים סיווג לפי מידת הערכיות).

על פי ממצאי הסקר ועל בסיס האילוצים התיכנונים הקיימים, מוחלט סטטוס העצים. במידה וקיים עץ בעל ערכיות גבוהה, נדרשים לבצע שינויים בתוכנית הפיתוח וזאת על מנת להבטיח כי העץ ישומר. יש להזכיר ולציין כי סקר העצים הינו מסמך המלצות אשר נדרש לקבלת אישורו של פקיד היערות, בדומה לאישורים שונים בקשורים בחוק התכנון והבנייה.

אנו בפתילת המדבר מבצעים סקרי עצים מסוגים שונים ובעלי ניסיון רב בביצוע מאות סקרים עבור לקוחות פרטיים, מוסדיים, יזמים ועיריות. ביצוע הסקרים הוא בכל קנה מידה החל מעצים בודדים ועד סקרים המאפיינים אלפי עצים.

החוק מגדיר מהו עץ בוגר ומנחה את מוסד התכנון לבחון את הצורך בשמירה על העצים הבוגרים, תוך שימת דגש על מכלול השיקולים התכנוניים ולאחר היוועצות עם פקיד היערות, כך שעוד בשלב הדיון בתכנית יובא עניינם של העצים הבוגרים כשיקול.

"עץ בוגר" – עץ שגובהו 2 מ' לפחות מעל פני הקרקע וקוטר גזעו, הנמדד בגובה 130 ס"מ מעל פני הקרקע, הוא 10 ס"מ לפחות (קוטר הגזע הנמדד בגובהה חזה – dbh . ובייעוד מגורים – כנ"ל אך שקוטר גזעו הינו 20 ס"מ לפחות). ניתן לקרוא עוד בנושא במסמך הנחיות לביצוע סקר עצים של משרד החקלאות.

אז מה הוא בעצם סקר עצים?

סקר עצים מטרתו קבלת חוות דעת של פקיד היערות הכולל הסכמה לכריתה /העתקה/שימור עצים בוגרים. לצורך כך נדרש להכין "נספח עצים בוגרים" כנספח להיתר בניה או תוכנית בניין עיר (תב"ע). סקר עצים משקף באופן כמותי ואיכותי את מצב העצים הנמצאים בזמן אמת בשטח המיועד לבנייה של מבנים, תשתיות וכל סוג של פיתוח אשר עלול לפגוע בעצים.

סקר עצים מכמת מספר פרמטרים ובניהם: מין העץ, ממדיו, מצב בריאותו ומיקומו במרחב. מידע זה משוכלל לטבלת נתונים אשר היא כלי לקבלת החלטות בהיבט שימור העצים. על בסיס ממצאי הסקר והנתונים מחליטים, בשיתוף עם הלקוח/מתכנן האם יש צורך לשנות את תכניות הבינוי במטרה לשמר עצים מסוימים, וזאת על ידי מענה על מספר שאלות בסיסיות המתוות את עבודת האגרונום. כך למשל:

  • האם ערכיותו של העץ הינה נמוכה וניתן לכרותו?
  • האם מיקומו ומינו של העץ מאפשרים את העתקתו?
  • במידה וייכרת, מה יהיה הפיצוי נופי שאותו הקבלן / יזם / בעל השטח יידרש לשלם עבור אותה פגיעה בעץ במקרה שתאושר?

נציין כי לרוב בתוכניות פיתוח, בין אם פרטיות או ציבוריות, אותו ערך חליפי הנדרש עבור כריתת העצים יבוא לידי ביטוי בהתחייבות בהשקעה כספית בפיתוח נופי באותו מרחב בו העץ נכרת.

סקר עצים
טבלת נתוני סקר עצים לדוגמא.

מהו ערך חליפי?

בתרבות המערבית נהוג כי על כל חפץ – חי, צומח דומם, יש תג שמגדיר את הסחר בו. "ערך חלופי" הינו הערכת שווי עץ המיועד לכריתה והגדרת ערך כספי בש"ח לנטיעה של עצים חדשים. מטרת הערך החליפי היא להעניק לעצים תג מחיר המשקלל את סך תרומתם לסביבה, כל זאת על מנת שבמידה וייכרת העץ, סכום זה יושקע בעצים אחרים שיתרמו בהווה, ויותר מכך בעתיד, את אותה התרומה הסביבתית, הנופית, האקולוגית, האקלימית, האסתטית, הרגשית וההיסטורית בעבור העץ שנכרת. ערך העץ הוא סכום ערכים שנוספו לערכו כשתיל במשתלה שבו גדל, ומבטאים את סך תרומותיו ותועלותיו.

הערך החליפי מיועד בראש ובראשונה לנטיעה של עצים חדשים באתר הכריתה או בסביבתו. אך פקיד היערות במשרד החקלאות מאשר שימוש בכספי הערך החליפי לנושאים נוספים הקשורים בעצים, ובעצים בלבד. נושאים אלו כוללים: יצירת בתי גידול לעצים, הכנת סקר עצים עירוני, שיקום וטיפול בעצים עתיקים וחידוש ושדרוג מערכות השקיה לעצים.

מה בנוגע לשימור העץ או כריתתו ותשלום ערך חליפי תואם? האם החלטה בידינו? התשובה היא לא.

עבור כך קיים סקר העצים, בו נבחנות האפשרויות השונות לשימור עצים במסגרת התוכנית לצד האילוצים התכנוניים. סקר זה מוגש לאישור פקיד היערות אשר בוחן את התוכנית ומקבל או דוחה את ממצאי והמלצות הסקר. עבור העצים אשר סווגו לכריתה ואושרו, בסופו של דבר, נדרש לשלם את הערך החליפי או לחלופין להתחייב לנטיעת עצים בסכום זה.

מי רשאי לבצע סקר עצים?

סוקר–מומחה (לרבות: אגרונום/ אקולוג/ אדריכל נוף/ הנדסאי נוף) הרשום במאגר מומחים תקף של פקיד היערות במשרד החקלאות בנושא עצים (תחום תכנון משמר עצים ו/או תחום טיפול בעצים) או מאושר ע"י פקיד היערות הרלוונטי. אנו בפתילת המדבר מצויים במאגר מומחים בתחום תכנון משמר עצים לשנת 2018 ובמאגר מומחים בטיפול טיפול בעצים 2018 של משרד החקלאות ופקיד היערות.

מה נדרש הלקוח להכין לצורך ביצוע הסקר?

מפה טופוגרפית של השטח ע"י מודד מוסמך עליה סימון מדויק של העצים ומספורם. ראוי כי יתבצע סיור משותף בשטח עם בעל הקרקע ומבצע הסקר. המפה צריכה להכיל קו כחול ברור של גבולות המגרש. צריך להיות תשריט מוצע, ועליו עצים בסטטוס צבעוני לפי סימוני מבא"ת.

נספח עצים בוגרים
נספח עצים בוגרים לדוגמא עבור תב"ע.

מתי אין צורך בביצוע סקר עצים?

ישנם מקרים בהם אין צורך בביצוע סקר עצים, אך יש להתייעץ עם איש מקצוע ולוודא שאכן עומדים בתנאים לכך. להלן המקרים אשר עבורם ניתן לקבל פטור מעריכת סקר מלא כתנאי מוקדם להגשת הבקשה להיתר בניה/תכנית:

לא קיימים במגרש עצים על פי מפה מצבית עדכנית מפורטת (בתוקף חצי שנה) והצהרת עורך הבקשה במגרש נשוא הבקשה מצויים עד 5 עצים בוגרים בלבד.
תוספת בנייה ללא תוספת תכסית שטח, כגון: בניה על גגות, סגירת מרפסת ,הוספת מעלית פנימית, פרגולה מבטון.

ניתן לקרוא עוד במסמך כללים להכנת סקר עצים של משרד החקלאות.

סקר בטיחות בעצים / ניהול סיכונים בעצים

עצים הקיימים במרחבים עירוניים וכפריים כאחד דורשים התייחסות מיוחדת, שכן פעילות האדם הינה בעלת השפעה על העצים ומושפעת מקיומם במרחב. אופיים של יחסים הדדיים אלו יקבע ע"י שלל קריטריונים, כגון: מין העץ, בית הגידול, תנאי התאורה, אופן האחזקה ובהקשר הבטיחות בעיקר הפעילות האנושית בסביבת העץ, מה שנקרא בשפה המקצועית – 'טרגט': מידת הנזק האפשרית בנפש או ברכוש במידה וחלילה יקרוס עץ מבסיסו או ענף מעלוותו.

בשנים האחרונות הולך וגובר הצורך בהערכת סיכונים בתחום משאב העצים הבוגרים בישראל. הסיבות לכך רבות ומגוונות, ביניהן:

  • פלישת מזיקים שאינם מקומיים וחדשים לאזור
  • עבודות פיתוח מואצות בקרבת עצים בסביבות מגורים עירוניות שהולכות והופכות צפופות
  • עצים בני עשרות שנים שניטעו בראשית ימי המדינה ונמצאים בתהליכי הזדקנות
  • תנאי אקלים משתנים ההופכים קיצוניים עם השנים
  • עצים בוגרים שלא עוצבו היטב בצעירותם

אנו בפתילת המדבר מבצעים סקרי הערכת מסוכנות במטרה לאפשר לכם לנהל את משאב העצים בהיבט הבטיחותי בצורה מושכלת ומקצועית.

הצוות שלנו מנוסה ומקצועי וביצע מאות סקרי הערכת מסוכנות, בין אם מדובר בבתי ספר, גני ילדים, רחובות בעיר, קיבוצים, מושבים ופארקים עירוניים.

חוות הדעת שלנו מתבססות על שתי שיטות עבודה מרכזיות

  1. הערכה ויזואלית – שיטה המקובלת להערכת מסוכנות בעצים. הערכת המסוכנות נערכת בשיטה איכותנית המבוססת על עקרונות ה- ISA לניהול סיכונים בעצים במרחב עירוני.
  2. מכשור מתקדם – רזיסטוגרף: מכשיר זה מאפשר לנו לבצע הערכת מסוכנות וכשלים עתידיים בעצים בעלי קוטר גזע רחב וחשד לרקבונות משמעותיים באזור הגזע או השורשים. שירות זה הינו ייחודי בישראל וניתן רק ע"י חברת פתילת המדבר בע"מ. ניתן לקרוא עוד במאמר קביעת מסוכנות עצים בעזרת מכשיר רזיסטוגרף.

סקרים מוגשים ע"פ דרישות הלקוח בטבלאות / מפות / GIS ומכילים את כל המידע הנדרש לטיפול בעצים. בדר"כ, לאחר ביצוע הסקר, נדרשים שירותיו של גוזם מומחה על מנת לטפל במפגעים. את עבודתו של הגוזם מלווים עד תום הטיפול בעצים.

ptilat hamidbar 2
טבלת נתונים לדוגמא עבור סקר בטיחות בעצים במתחם קולט קהל.
דילוג לתוכן