סקרי עצים

כתנאי לאישור תכנית בנייה יש צורך בהתייחסות לעצים הקיימים על המגרש או החלקה לגביה מוגשת התוכנית. הרשויות המוניציפליות השונות מחייבות את היזמים בביצוע סקר עצים על מנת להבין מהו מצאי העצים הקיים ומה מידת ערכיותם (כך עצים עתיקים ובעלי ערך מין גבוה זוכים לשימור מחמיר ועצים אחרים מקבלים סיווג לפי מידת הערכיות).

על פי תוצאות הסקר, מוחלט סטטוס העצים עד כדי מקרה קיצוני של איסור בניה על החלקה/מגרש עקב המצאות עץ נדיר ברמת שימור גבוהה ( "עץ לשימור מחמיר")

אנו בפתילת המדבר מבצעים סקרי עצים מסוגים שונים ( בטיחות, מצאי, תב"ע, היתר ועוד) ובעלי ניסיון רב בביצוע מאות סקרים עבור לקוחות פרטיים, מוסדיים, יזמים ועיריות. ביצוע הסקרים הוא בכל קנה מידה החל בסקרים של עצים בודדים ועד סקרים המאפיינים אלפי עצים.

שילוב העצים הבוגרים הקיימים בתהליך התכנון המפורט החל הלכה למעשה עם כניסתו לתוקף של תיקון 89 לחוק התו"ב בשנת 2009. http://www.mraz.co.il/Images/Tikun89.pdf

החוק מגדיר מהו עץ בוגר ומנחה את מוסד התכנון לבחון את הצורך בשמירה על העצים הבוגרים, תוך שימת דגש על מכלול השיקולים התכנוניים ולאחר היוועצות עם פקיד היערות, כך שעוד בשלב הדיון בתכנית יובא עניינם של העצים הבוגרים כשיקול.

"עץ בוגר"– עץ שגובהו 2 מ' לפחות מעל פני הקרקע וקוטר גזעו, הנמדד בגובה 130 ס"מ מעל פני הקרקע, הוא 10 ס"מ לפחות (https://www.moag.gov.il/Procedures/Documents/nohal_seker_etzim.pdf).

אז מה הוא בעצם סקר עצים?

סקר עצים לתב"ע (תכנית בניין עיר) מטרתו קבלת חוות דעת של פקיד היערות הכולל הסכמה לכריתה /העתקה/שימור עצים בוגרים. לצורך כך נדרש להכין "נספח עצים בוגרים" כנספח להיתר בניה או תוכנית בניין עיר. סקר עצים משקף באופן כמותי ואיכותי את מצב העצים הנמצאים בזמן אמת בשטח המיועד לבנייה של מבנים, תשתיות וכל סוג של פיתוח אשר עלול לפגוע בעצים.

סקר עצים מכמת מספר פרמטרים ובניהם: מין העץ, ממדיו, מצב בריאותו ומיקומו במרחב. מידע זה הינו כלי לקבלת החלטות בהיבט שימור העצים ועל בסיס ממצאי הסקר אנו ממליצים בפני פקיד יערות האם יש צורך לשנות את תכניות הבינוי במטרה לשמור את העץ, וזאת על ידי מענה על מספר שאלות בסיסיות המתוות את עבודת האגרונום. כך למשל:

האם ערכיותו של העץ הינה נמוכה וניתן לכרותו?

האם מיקומו ומינו של העץ מאפשרים את העתקתו?

במידה וייכרת, מה יהיה הפיצוי נופי שאותו הקבלן / יזם / בעל השטח יידרש לשלם עבור אותה פגיעה בעץ במקרה שתאושר?

נציין כי לרוב בתוכניות פיתוח, בין אם פרטיות או ציבוריות, אותו ערך חליפי הנדרש עבור כריתת העצים יבוא לידי ביטוי בהתחייבות בהשקעה כספית בפיתוח נופי באותו מרחב בו העץ נכרת.

דוגמא לטבלת סקר עצים
דוגמא לטבלת סקר עצים

מי רשאי לבצע סקר עצים?

סוקר–מומחה (לרבות: אגרונום/ אקולוג/ אדריכל נוף/ הנדסאי נוף) הרשום במאגר מומחים תקף של פקיד היערות במשרד החקלאות בנושא עצים (תחום תכנון משמר עצים ו/או תחום טיפול בעצים) או מאושר ע"י פקיד היערות הרלוונטי. אנו בפתילת המדבר מצויים במאגר מומחים בתחום תכנון משמר עצים לשנת 2018 ובמאגר מומחים בטיפול טיפול בעצים 2018 של משרד החקלאות ופקיד היערות.

מה נדרש הלקוח להכין לצורך ביצוע הסקר?

-מפה טופוגרפית של השטח ע"י מודד מוסמך עליה סימון מדויק של העצים ומספורם. ראוי כי יתבצע סיור משותף בשטח עם בעל הקרקע ומבצע הסקר. המפה צריכה להכיל קו כחול ברור של גבולות המגרש. צריך להיות תשריט מוצע, ועליו עצים בסטטוס צבעוני לפי סימוני מבא"ת.

מתי אין צורך בביצוע סקר עצים?

ישנם מקרים בהם אין צורך בביצוע סקר עצים, אך יש להתייעץ עם איש מקצוע ולוודא שאכן עומדים בתנאים לכך. להלן המקרים אשר עבורם ניתן לקבל פטור מעריכת סקר מלא כתנאי מוקדם להגשת הבקשה להיתר בניה/תכנית:

לא קיימים במגרש עצים על פי מפה מצבית עדכנית מפורטת (בתוקף חצי שנה) והצהרת עורך הבקשה

במגרש נשוא הבקשה מצויים עד 5 עצים בוגרים בלבד

תוספת בנייה ללא תוספת תכסית שטח, כגון: בניה על גגות, סגירת מרפסת ,הוספת מעלית פנימית, פרגולה מבטון

ניתן לקרוא עוד כללים והנחיות רשמיות עבור הכנת נספח עצים בלינק הבא:

(https://www.moag.gov.il/Procedures/Documents/nohal_seker_etzim.pdf).

סטטוס עצים על גבי מדידה)
סטטוס עצים על גבי מדידה)